Gwarancja

ZAKRES GWARANCJI:

 

 1. Gwarancją objęte są wady fizyczne Towaru wynikające z przyczyn w nim tkwiących.
 2. Gwarancją objęte są tylko te Towary, które zostały zużyte zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z nienależytej eksploatacji Towaru lub z jego nienależytego zamontowania lub z jego nienależytego zdemontowania lub z jego nienależytego zastosowania, w tym naruszenie, demontaż zabezpieczeń, opasek, plomb itp.
 4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności  za wady, wynikające z uszkodzeń mechanicznych Towaru, w tym podczas kolizji drogowych lub innych wypadków lub zdarzeń losowych lub wynikające z jakiejkolwiek ingerencji w strukturę Towaru.
 5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady ujawnione w Towarach, które nie zostały zamontowane lub zdemontowane w zarejestrowanych zakładach/warsztatach napraw samochodowych.
 6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady, jeżeli Towar był eksploatowany w warunkach przekraczających dopuszczalne normy użycia lub przeciążenia.
 7. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z transportu Towaru.
 8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru spowodowane niesprawnością układu zawieszenia lud innych układów, z którymi współpracuje Towar lub które wpływają na pracę Towaru.
 9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady jeżeli reklamując wiedział o wadzie w chwili wydawania mu Towaru.
 10. Wadę Towaru należy zgłosić w ramach tzw. reklamacji.
 11. Gwarant uznając reklamację zobowiązuje się do:
 • usunięcia zgłoszonej wady
 • lub wymiany na taki sam Towar,
 • lub Towar o tożsamych cechach technicznych lub jego część wolną od wad,
 • lub zwrotu zapłaty za Towar w przypadku braku możliwości wymiany na taki sam lub jego część wolną od wad.
 1. Sposób załatwienia reklamacji zależy od  wyboru Gwaranta.
 2. Termin gwarancji wynosi 25 miesięcy, nie więcej jednak niż do przebiegu 40.000 km i biegnie od dnia zakupu Towaru, w miejscu, w którym wystawiono Kartę Gwarancyjną. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie przez reklamującego dowodu zakupu w postaci paragonu albo rachunku albo faktury VAT i prawidłowe wypełnienie karty montażowej na załączonym formularzu.
 3. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady reklamujący nie mógł korzystać z Towaru.
 4. Przy obowiązywaniu warunków zawartych w karcie gwarancyjnej strony całkowicie wyłączają obowiązywanie rękojmi.

 

Zgłoszenie reklamacji

 1. Reklamację zgłasza się w miejscu nabycia Towaru, w którym wystawiono Kartę Gwarancyjną.
 2. Nie wystawia się duplikatów Karty Gwarancyjnej.
 3. Reklamację zgłasza się na formularzu opracowanym przez Gwaranta i wydawanym reklamującemu w miejscu nabycia Towaru.
 4. Na formularzu reklamacji musi znaleźć się w szczególności numer serii Towaru, umieszczony na jego korpusie, podpis i pieczęć mechanika /warsztatu instalującego Towar.
 5. Reklamacja nie spełniająca powyższych wymogów nie podlega rozpoznaniu.
 6. Reklamacja winna być zgłoszona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od stwierdzenia wady.
 7. Przy zgłoszeniu reklamacji reklamujący okazuje Towar, Kartę Gwarancyjną oraz oryginalny dowód potwierdzający zakup Towaru.

 

Czas rozpoznania reklamacji

 1. Gwarant rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia mu zareklamowanego Towaru.
 1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w szczególności, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia specjalistycznych badań, przed upływem terminu wskazanego powyżej, Gwarant informuje o wydłużeniu terminu rozpoznania reklamacji o nie więcej niż kolejne 14 dni roboczych.